Language Language

Blogs Blogs

«Back

Trung Tâm Chân Nguyên K? th?a Và Phát Tri?n

K? th?a tinh hoa c?a n?n ?ông y ngàn n?m, phát huy nh?ng ti?n b? c?a y h?c hi?n ??i, b?ng cái tâm và cái t?m c?a nh?ng ng??i th?y thu?c có trình ?? chuyên môn cao, Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên ?ã ?i?u tr? thành công cho hàng ngàn b?nh nhân m?c các ch?ng b?nh khó.

Xu h??ng tìm v? c?i ngu?n thiên nhiên, tin dùng ?ông y

N?n ?ông y Vi?t Nam có l?ch s? hàng ngàn n?m t? thu? vua Hùng d?ng n??c. ??n nay, các bài thu?c ?ông y v?n kh?ng ??nh ???c giá tr? và ch?ng minh tính hi?u qu?, ?áng tin c?y và ??c bi?t là không gây các tác d?ng ph?. H?u h?t các v? thu?c, bài thu?c trong y h?c c? truy?n ?ã ???c s? d?ng lâu ??i, sàng l?c qua nhi?u th? h?.

Ngoài ra, không ch? tác ??ng vào chính c?n b?nh c?n ?i?u tr?, ?ông y còn chú tr?ng ??n vi?c nâng cao s?c kh?e t?ng th? cho b?nh nhân, t? ?ó, ??t k?t qu? v?a b?n lâu, c? th? c?ng t?ng kh? n?ng mi?n nhi?m v?i nhi?u b?nh khác.

Chính nh?ng ??c ?i?m ?u vi?t ?ó, c?ng v?i vi?c s? d?ng các nguyên li?u là th?o d??c hoàn toàn t? thiên nhiên, trong ch?a b?nh nói chung, ?i?u tr? các v?n ?? v? da li?u nói riêng, ?ông y ngày càng ???c tin dùng, ?a chu?ng.


Các bài thu?c ?ông y ngày càng ???c tin dùng, ?a chu?ng.

Chân Nguyên - t?o d?ng t? ??c m? chân thành c?a ng??i th?y thu?c

Luôn tâm ni?m l??ng y là chìa khoá giúp b?nh nhân chi?n th?ng b?nh t?t, Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên xây d?ng ??i ng? nh?ng ng??i th?y thu?c t?n tâm, có trình ?? cao, h?t lòng vì ng??i b?nh. Giám ??c Trung tâm - bác s?, th?c s? Nguy?n Th? Ph??ng là m?t ?i?n hình nh? v?y.

Xu?t thân t? m?t gia ?ình b?n ??i làm ngh? b?c thu?c tr? b?nh da li?u, ngay t? nh?, bác s? Nguy?n Th? Ph??ng ?ã ?p ? ??c m? theo ?u?i ngh? y ?? v?n d?ng y h?c hi?n ??i ti?p t?c phát huy bài thu?c quý c?a gia ?ình. Sau 6 n?m mi?t mài h?c t?p t?i H?c vi?n Y h?c c? truy?n Tu? T?nh, ch? ti?p t?c ch??ng trình cao h?c và ?ã t?t nghi?p h?ng ?u th?c s? y h?c c? truy?n. ???c ti?p xúc v?i nhi?u b?nh nhân, ?úc rút thêm nhi?u kinh nghi?m quý, ch? càng tâm ni?m ph?i c? g?ng ?em l?i cu?c s?ng t?t h?n cho ng??i b?nh.

Ch? Ph??ng chia s?: “Càng h?c, càng làm, càng nh?n th?y có r?t nhi?u ?i?u c?n h?c h?i thêm. N?u quá trình khám và ?i?u tr? b?nh da li?u c?a ?ông y ??y ?p nh?ng khái ni?m tr?u t??ng v? âm d??ng, ng? hành, can, ph?, t?… thì Tây y ?em l?i cái nhìn chính xác, c? th? h?n t?ng lo?i b?nh”.

Chính vì v?y, ch? và ??i ng? y bác s? Chân Nguyên luôn xác ??nh, không ch?a b?nh m?t cách m? h?, mà ph?i qua xét nghi?m lâm sàng c?a Tây y, Chân Nguyên cam k?t ch?a lành b?nh da li?u, ??c bi?t là các b?nh nh? viêm da c? ??a, t? ??a, á s?ng... n?u s? d?ng ?úng li?u trình các bác s? ??a ra.

Xem thêm: Chân Nguyên ??ng hành cùng ch??ng trình “Vì s?c kh?e ng??i Vi?t” trên VTV2

Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên - N?i g?i tr?n ni?m tin y ??c

Trong l?n ??n th?m và làm vi?c t?i Chân Nguyên ngày 14-5, Th?y thu?c nhân dân, Ch? t?ch H?i ?ông y Hà N?i, ti?n s? Nguy?n H?ng Siêm ?ã ?ánh giá cao và dành nhi?u l?i khen ng?i v? n?ng l?c khám ch?a b?nh v? da t?i Chân Nguyên. Ti?n s? Siêm kh?ng ??nh: “Trung tâm ?ã k?t h?p nhu?n nhuy?n gi?a y h?c c? truy?n v?i y h?c hi?n ??i ?em l?i l?i ích cao nh?t cho b?nh nhân”.

V?i s? m?nh trao cho b?nh nhân lòng tin và s? chân thành, Chân Nguyên ?ang d?n tr? thành m?t trung tâm da li?u ?ông y hàng ??u, ???c ng??i b?nh g?i tr?n ni?m tin t?i Vi?t Nam. Chân Nguyên ???c ?ông ??o b?nh nhân tin c?y, tìm ??n nh? th? hi?n nh?ng giá tr? khác bi?t:

  • Chân Nguyên ?ã ???c S? Y t? Hà N?i c?p gi?y phép ho?t ??ng.
  • Trung tâm có các bác s? chuyên môn cao, t?n tâm v?i ngh? và v?i ng??i b?nh.
  • Chân Nguyên nói không v?i khám b?nh online và s? d?ng corticoid trong ?i?u tr?.

??i ng? bác s? t?i Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên.

Corticoid trong l?nh v?c da li?u ?ang ???c coi là th?n d??c c?a tây y nh?ng nó là con dao hai l??i, gây loãng x??ng, loét d? dày, t?ng huy?t áp, gây huy?t kh?i làm ngh?n m?ch, gi?m s? ?? kháng c?a c? th? d? d?n ??n nhi?m trùng… ?ây chính là lý do Chân Nguyên tuy?t ??i không s? d?ng corticoid trong ?i?u tr? b?nh.

Bên c?nh các v? thu?c nh?: Tiêu s?ng th?y, M?c h?ng bì, H?a d??c thang..., Chân Nguyên s? d?ng các bài thu?c c? ph??ng nh? T? v?t tiêu phong ?m (dành cho ng??i b?nh mãn tính), B? trung ích khí, Quy t? thang… Nh?ng bài thu?c c? ph??ng ??u ???c các bác s? gia gi?m, ?i?u v? ?? phù h?p v?i c? ??a t?ng b?nh nhân giúp ng??i b?nh l?y l?i cân b?ng âm d??ng, ph?, t? ?i?u hòa giúp c? th? t? ch?a lành v?t th??ng, t? ?ó tr? t?n g?c c?n nguyên c?a b?nh.


Ng??i b?nh khám b?nh t?i Trung tâm da li?u ?ông y Chân Nguyên.

T?t c? ??i ng? y, bác s? c?a Chân Nguyên ??u tin r?ng: Nh?ng gì xu?t phát t? trái tim s? ch?m t?i trái tim. B?n không ch? ???c ch?a lành b?nh v? da mà còn ???c s? chia m?i n?i ni?m, nh?n l?i nh?ng l?i gi?i cho m?i ?u t? trong cu?c s?ng b?ng s? chân thành, ?m áp trong t?ng c? ch?, hành ??ng.

Trung tâm Da li?u ?ông y Chân Nguyên:

??a ch?: SS? 50, Ph? D??ng Khuê, Ph??ng Mai D?ch, Qu?n C?u Gi?y, TP Hà N?i

Website: Channguyen.vn

Hotline: 0988.016.220

Link bài vi?t g?c: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/940593/trung-tam-dong-y-da-lieu-chan-nguyen---ke-thua-va-phat-trien-nganh-dong-y-viet-nam

K?t n?i v?i ?ông Y Chân Nguyên

https://twitter.com/dongychannguyen
https://www.instagram.com/dongychannguyen/

https://www.linkedin.com/in/dongychannguyen/

https://www.pinterest.com/dongychannguyen/

https://about.me/dongychannguyen

https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/

https://soundcloud.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.tumblr.com/

https://myspace.com/dongychannguyen/

https://github.com/dongychannguyen

https://trello.com/dongychannguyen

https://www.reddit.com/user/dongychannguyen

https://www.scoop.it/u/da-li-u-ong-y-chan-nguyen

https://www.quora.com/profile/Ch%C3%A2n-Nguy%C3%AAn-1

https://medium.com/@dongychannguyen

https://dongychannguyen.business.site/

https://www.ok.ru/dongychannguyen

https://vk.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.blogspot.com/

https://www.blogger.com/profile/03464404539845157207

https://dongychannguyen.home.blog/

https://www.evernote.com/shard/s551/sh/901a8460-63f0-4719-bd75-213fd9db8e2f/5100063f4d34a9735b40ab95c5260fe3

https://dongychannguyen.postach.io/

https://discussion.evernote.com/profile/411825-dong-y-chan-nguyen/?tab=field_core_pfield_12

https://groups.google.com/d/forum/dongychannguyen

http://www.wikidot.com/user:info/dong-y-chan-nguyen

https://www.flickr.com/people/dongychannguyen/

https://imgur.com/user/dongychannguyen

https://www.instapaper.com/p/dongychannguyen

https://www.plurk.com/dongychannguyen

https://flipboard.com/@dongychannguyen

https://mix.com/dongychannguyen
 https://www.pearltrees.com/dongychannguyen
https://getpocket.com/@dongychannguyen

https://www.mixcloud.com/dongychannguyen/

https://angel.co/dongychannguyen

https://foursquare.com/dongychannguyen

http://bit.ly/dongychannguyen

https://vi.gravatar.com/dongychannguyen

https://profiles.wordpress.org/dongychannguyen/

https://wordpress.org/support/users/dongychannguyen/

https://www.indiegogo.com/individuals/20662561

https://500px.com/dongychannguyen

https://ask.fm/dongychannguyen

https://kinja.com/dongychannguyen

https://issuu.com/dongychannguyen

https://www.goodreads.com/user/show/95630293-ng-y-ch-n-nguy-n

https://www.couchsurfing.com/people/dongychannguyen

https://www.behance.net/dongychannguyen

https://codepen.io/dongychannguyen/

https://www.slideshare.net/dongychannguyen

https://www.reverbnation.com/dongychannguyen

https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/15218106-dong-y-chan-nguyen

https://www.lonelyplanet.com/profile/dongychannguyen

https://stackoverflow.com/users/11312513/dong-y-da-lieu-chan-nguyen

https://www.threadless.com/@dongychannguyen/activity

https://www.kickstarter.com/profile/dongychannguyen/about

http://scholar.google.com.vn/citations?user=PqE6BHgAAAAJ

https://itsmyurls.com/dongychannguyen

https://www.producthunt.com/@dongychannguyen

http://www.researcherid.com/rid/G-7644-2019

https://orcid.org/0000-0002-8649-697X

https://www.skillshare.com/user/dongychannguyen

http://www.bookmark4you.com/user/3010597-dongychannguyen

https://www.deviantart.com/dongychannguyen

https://dongychannguyen.livejournal.com/profile

http://www.authorstream.com/dongychannguyen/

http://www.folkd.com/user/dongychannguyen

https://share.bizsugar.com/user/profile/dongychannguyen

https://slashdot.org/~dongychannguyen

https://www.buzzfeed.com/dongychannguyen

http://profile.hatena.ne.jp/dongychannguyen/profile

https://dongychannguyen.hatenablog.com/

https://write.as/dongychannguyen/

https://weheartit.com/dongychannguyen

https://www.wishlistr.com/dongychannguyen

https://moz.com/community/users/12924005

https://windowsforum.com/members/dongychannguyen.105583/#about

https://gust.com/companies/dongychannguyen

https://ello.co/dongychannguyen

https://social.microsoft.com/Profile/DongYChanNguyen

https://dongychannguyen.carbonmade.com/

https://www.instructables.com/member/dongychannguyen/

https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGF33XUM3K7KXC4TOTXT4KDYUURQ

https://gitlab.com/dongychannguyen

https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2991449

https://www.vingle.net/posts/2594168

http://www.23hq.com/DongYChanNguyen/a/about

https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64223

https://hubpages.com/@dongychannguyen

https://giphy.com/channel/dongychannguyen

https://creator.wonderhowto.com/dongychannguyen/

https://8tracks.com/dongychannguyen

https://n4g.com/user/home/dongychannguyen

https://www.patreon.com/user/creators?u=18974522

https://animeshinbun.com/user/home/dongychannguyen

https://11x2.com/user/home/dongychannguyen

https://www.intensedebate.com/profiles/dongychannguyen

https://stocktwits.com/dongychannguyen

https://www.hotfrog.com/business/al/montgomery/dong-y-chan-nguyen

https://muckrack.com/dongychannguyen

https://www.mobypicture.com/user/dongychannguyen

https://profile.ameba.jp/ameba/dongychannguyen

https://linkhay.com/u/dongychannguyen

http://www.twipu.com/dongychannguyen

http://myfolio.com/dongychannguyen

https://community.boostmobile.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/76999

http://www.abstractfonts.com/members/555505/

https://feedly.com/i/subscription/feed%2Fhttps%3A%2F%2Fchannguyen.vn%2Ffeed

https://www.myvidster.com/profile/dongychannguyen

https://www.play.fm/dongychannguyen

https://tune.pk/user/dongychannguyen

https://www.misterpoll.com/users/482037

http://www.good-tutorials.com/users/dongychannguyen

https://www.referralkey.com/dongychannguyen

http://www.bakespace.com/members/profile/dongychannguyen/743326/

https://www.mapleprimes.com/users/dongychannguyen

http://www.koinup.com/dongychannguyen/skills/

https://public.bookmax.net/users/dongychannguyen

https://www.gamespot.com/profile/dongychannguyen/about-me/

https://able2know.org/user/dongychannguyen/

https://public.tableau.com/profile/dongychannguyen

https://www.openstreetmap.org/user/DongYChanNguyen

https://visual.ly/users/dongychannguyen/portfolio

http://www.magcloud.com/user/dongychannguyen

https://works.bepress.com/dongychannguyen/

https://kenhsinhvien.vn/wall/dongychannguyen.1054741/

https://www.shutterstock.com/g/dongychannguyen

https://thefeedfeed.com/dongychannguyen/

https://www.anphabe.com/profile/dong.chan.nguyen

https://www.pinoyexchange.com/profile/dongychannguyen

https://pbase.com/dongychannguyen/profile

https://www.pbase.com/dongychannguyen/profile

https://en.calameo.com/accounts/5889071

https://getsatisfaction.com/people/dongychannguyen/

http://dongychannguyen.mihanblog.com/

https://layer8.space/@dongychannguyen

https://gab.com/dongychannguyen

https://kemonodon.club/@dongychannguyen

https://framapiaf.org/@dongychannguyen

http://0rz.tw/0ADDU

https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen

https://mastodon.host/@dongychannguyen

https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen

https://ika.queloud.net/@dongychannguyen

https://bitcoinhackers.org/@dongychannguyen

https://mstdn.maud.io/@dongychannguyen

https://snapguide.com/dong-y-chan-nguyen/

https://mastodon.sdf.org/@dongychannguyen

http://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen

http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen

http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen

http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen

https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen

https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen

http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen

http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen

https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen

http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/

https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen

https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen

http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen

https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/

https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/

http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/

http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen

https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen

https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen

https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/

http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen

http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen

http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen

http://www.ha.ae/web/dongychannguyen

http://www.cened.it/web/dongychannguyen

https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen

https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen

https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen

http://www.curit.it/web/channguyen

http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen

https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen

http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen

https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen

http://sostrader.it/web/dongychannguyen

http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen

http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen

https://www.siose.es/web/dongychannguyen

https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/

https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen

http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen

https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen

https://dongychannguyen.webflow.io/

https://dongychannguyen.over-blog.com/

http://dongychannguyen.simplesite.com/

https://gumroad.com/dongychannguyen

https://dashburst.com/dongychannguyen/

Previous
Comments
Trackback URL: